PRIVACYVERKLARING VAN PVE KNIFE

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij van Pve Knife vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van zeer groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de nieuwe privacywetgeving AVG stelt. Dat betekent onder andere dat wij: 

  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 
  • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

PvE Knife is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-06-2020. 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

  • NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens 
  • Telefoonnummer 
  • Factuuradres 
  • Emailadres 
  • Betalingsgegevens 

AFHANDELEN BESTELLING 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling. 

PUBLICATIE 

Wij publiceren uw klantgegevens niet. 

VERSTREKKING AAN DERDEN M.B.T. GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Uw gegevens kunnen aan derden worden verstrekt omwille een correcte afhandeling van een bestelling, technische ondersteuning of ander noodzakelijk aspect binnen onze organisatie.  

In het volgende overzicht worden de verschillende ‘derden’ partijen omschreven: 

SOFTWARE WEBSITE

Onze website is ontwikkeld met software van Joomla. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Joomla heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, echter zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Joomla is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Joomla kan gebruik maken van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

ONDERHOUD WEBSITE

Het onderhoud van onze webshop wordt verzorgd door Gorilla Internet Marketing. Met onderhoud worden zaken zoals: het regelmatig updaten van de website-software, het regelmatig updaten van de beveiligingssoftware, technische ondersteuning, etc. 

HOSTING

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons maar gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 

TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

PAKKETVERZENDINGEN

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL of DHL delen. 

POSTNL EN DHL

PostNL en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL of DHL onderaannemers inschakelt, stellen PostNL en DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

EMAIL

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Outlook. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft Outlook heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

COOKIES 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 

GOOGLE ANALYTICS 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

BEVEILIGING 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 

BEWAARTERMIJNEN 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 

WEBSITES VAN DERDEN 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens

PvE Knife
Sperwerlaan 44
4143 AT Leerdam
pveknife@outlook.com
06-549 226 41